Volwassenencompetitie

Reglementen

Voor de volwassenencompetitie van de provincie Antwerpen geldt het Badminton Vlaanderen competitiereglement  C 320

  • Ploegindeling in afdelingen op basis van ploegindexen
  • Maximale individuele klassementen per afdeling
  • Nieuw officieel ploeguitwisselingsformulier met indexen en extra info:
  • Nieuwe inschrijfmodule, onderdeel van het online competitie platform dat momenteel nog volop in ontwikkeling is.
  • Seizoen 2022-2023: de provinciale lancering van het nieuwe online competitie platform met ondersteuning voor de wedstrijdleiders en kapiteins met opstellingscontrole en digitale ploeguitwisselingsformulieren.

Inschrijvingsprocedure

De competitie is toegankelijk voor één of meerdere ploegen van clubs die aangesloten zijn bij de Badminton Vlaanderen én een jaarlijkse werkingstoelage betalen aan de PBA. Ploegen die wensen deel te nemen aan de provinciale competitie dienen zich via hun club in te schrijven. De club kan dit online doen via het door Badminton Vlaanderen ontwikkelde online platform. Online inschrijven via Competitie Platform

Alle ploegen moeten zoals steeds vóór 15 mei ingeschreven zijn. Dit houdt in dat op 16 mei om 00:01 niet meer kan ingeschreven worden. Online moet je volgende gegevens ingeven: ploegnamen (index), volgnummers, afdelingen, ploegkapiteins en basisspelers. De ploegkapitein is de persoon die tijdens het seizoen door de tegenpartij of de medewerkers van de sportcommissie gecontacteerd wordt, als er zich problemen voordoen. De competitieverantwoordelijke is meestal diegene die het aanvragen van verplaatsingen coördineert en wijzigingen doorgeeft aan de sportcommissie.

Een ploeg wordt normaal ingeschreven in de afdeling van vorig seizoen, tenzij ze kampioen speelde of door degradatie naar een lagere afdeling zakt. Nieuwe ploegen worden ingeschreven in de overeenstemmende reeks bepaald door de ploegindex van de basisspelers van de nieuwe ploeg.

Bij aanpassing van de basisspelers kan het voorkomen dat een ploeg van afdeling moet wisselen omdat de ploegindex van de basisspelers buiten de vooropgestelde reeksgrenzen valt. Ook de overige ploegen dienen binnen de reeksgrenzen te vallen qua ploegindex, behalve voor ploegen die stijgen of dalen vanuit het vorige seizoen.

De sportcommissie garandeert niet dat de gekozen reeks steeds behouden blijft. De basisspelers en de alzo verkregen ploegindex, samen met de eindrangschikkingen van vorig seizoen, gecombineerd met de vooropgestelde reeksgrenzen en het aantal ingeschreven ploegen per afdeling vormen de basis van waaruit de sportcommissie vertrekt om zo evenwichtig mogelijke reeksen te gaan optellen.

Reeksindeling, kalenders, rangschikkingen

Na afsluiting van de inschrijvingen worden in de loop van de maanden juni en juli de reeksen ingedeeld en de kalenders samengesteld.

  • voor de volwassenen door de medewerkers van de sportcommissie

Het is de betrachting van de sportcommissie om de voorlopige reeksindeling rond 15 juni online te zetten. De voorlopige kalenders komen online tegen 15 juli. De definitieve kalenders worden tegen 25 augustus online geplaatst. De provinciale competitie start steeds tijdens het eerste weekend na 1 september.

Vanaf 16 juli tot 20 augustus kunnen de clubs wijzigingen aanvragen en fouten corrigeren. Voor wijzigingen dienen de beide ploegen steeds in onderling overleg een nieuwe datum vast te leggen. Eens deze gevonden is, wordt de nieuwe datum ter goedkeuring aan de sportcommissie doorgegeven door de competitieverantwoordelijke van de thuisclub.

De sportcommissie wordt tijdens het seizoen bijgestaan door verschillende bestuursleden en medewerkers. Zij controleren en evalueren de ingestuurde ontmoetingsformulieren, schrijven boetes uit waar nodig en maken op regelmatige tijdstippen de rangschikkingen op.

Kampioenen

De kampioenen worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de PBA die doorgaans in mei. Op die vergadering worden de bekers uitgereikt door de sportcommissie en haar medewerkers.

Ook worden de nieuwe ontmoetingsformulieren uitgedeeld en bespreken we de recentste wijzigingen aan de competitiereglementen.

Gebruik van shuttles

Voor het shuttlegebruik verwijzen we naar het Badminton Vlaanderen reglement C800.

Wanneer volgens een speler een shuttle tijdens een wedstrijd niet meer voldoet, dient de shuttle vervangen te worden en de nieuwe shuttle getest te worden volgens de bepalingen in het Badminton Vlaanderen reglement C800.

Ploeguitwisselings- en ontmoetingsformulieren

De ploegkapitein van de bezoekers dient bij aankomst in de sporthal vóór het invullen van het ontmoetingsformulier, vóór aanvang van de ontmoeting, een duidelijk en volledig ingevuld ploeguitwisselingsformulier aan de thuisploeg af te geven en beide kapiteins ondertekenen beide formulieren. De ene als opsteller het andere als gelezen.

Met de introductie van de nieuwe C320 is er samen met Badminton Vlaanderen en de overige provinciale raden beslist om een nieuwe online competitie tool te ontwikkelen. In eerste instantie zal de inschrijfmodule gebruikt worden. In tweede fase komen de ploegopstellingen en uitwisselingsformulieren online beschikbaar. Bedoeling is om geen papier meer te hoeven gebruiken en online met real-time de opstellingen, speler- en ploegindexen te kunnen valideren.

De officiële ontmoetingsformulieren, die op de algemene vergadering van de PBA uitgedeeld worden, dienen juist, volledig en duidelijk leesbaar ingevuld te worden door de wedstrijdleider. Na het beëindigen van de wedstrijden dienen de ploegkapiteins van beide ploegen het ontmoetingsformulier te ondertekenen, alsook de wedstrijdleider. Onthoud wel dat ondertekenen wil zeggen dat je akkoord gaat met wat er op het formulier staat. Door het toevoegen van een opmerking op het formulier kan je het nodige bezwaren formuleren. Zoals ook vermeld wordt tijdens de cursus wedstrijdleider van Badminton Vlaanderen.

Het is ook de taak van de bezoekende ploeg dit formulier nauwkeurig na te kijken op eventuele fouten of onvolledigheden alvorens het formulier voor akkoord te tekenen. Het gebeurt immers regelmatig dat er bij het overschrijven van de gegevens van het ploeguitwisselingsformulier fouten gebeuren. Missen is uiteraard menselijk. Daarom dat extra controle belangrijk is. Er kunnen immers boetes volgen voor één van beide ploegen bij een verkeerd ingevuld formulier.

De thuisploeg bewaard beide ploeguitwisselingsformulieren samen met het ingevulde witte ontmoetingsformulier. Het groene formulier wordt door de bezoekende ploeg bewaard.

 

Ploegopstelling –  Basisopstelling

Basisopstelling zijn sinds seizoen 2023-2024 verwerkt in de badman.app site en kunnen daar per ploeg geraadpleegd worden.

Link naar de startpagina van de ploegopstellingen: <<https://badman.app/competition/assembly>>

 

Online ingeven en bevestigen van uitslagen.

Bij foute online ingave of betwisting, plaatst de kapitein steeds een online opmerking. Een foto of scan van het ingevulde ontmoetingsformulier stuur je ter controle op naar competitie@badminton-pba.be eventueel met de nodige uitleg. De datum van de geplaatste opmerking geldt dan als bevestiging. De definitieve bevestiging, kan pas nadat de sportcommissie de verbeteringen heeft aangepast.

Minnelijke schikking

Wanneer een club of ploeg de reglementen niet respecteert, worden minnelijke schikkingen uitgeschreven door de (medewerkers van de) sportcommissie. De betrokken club wordt aangeschreven en dient het verschuldigde bedrag op de rekening van de PBA te storten binnen de maand na ontvangst van de vraag tot betaling. Bij het niet tijdig betalen, wordt een extra minnelijke schikking voor administratieve kosten aangerekend. Een totale weigering van betaling kan leiden tot schorsing, uitsluiting, forfaitcijfers tijdens het lopende seizoen, en zelfs schrapping voor deelname aan het volgende seizoen. De sanctie in geval wordt steeds genomen door het PBA bestuur.

Reeksindeling huidige seizoen:

Badmann.app van Badminton Vlaanderen